ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 ಮಾನ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

01-07-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 868  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
27 & 28-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 144 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
26-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 828 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
20-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 911.59 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
10-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 112 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
08-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 896 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
03-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 940 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
01-06-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 108 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
25-05-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 828  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
22& 23-05-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 104  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
19-05-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 264 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
09-05-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 916 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
04-05-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 1006 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
27-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 106.58 ಕೆ.ಬಿ view
25-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 112 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
20-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 100 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
12/13-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 132 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
08-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 824 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
04-04-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 108 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
19/20-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 162 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
18/19-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 984 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
17-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 120 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
12/13--03-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 128 ಕೆ.ಬಿ view
02-03-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 140.66 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
28-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 1.05 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
26-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 977 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
21-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 1.01 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
18/20-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 130 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
17-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 87.55 ಕೆ.ಬಿ view
08-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 892.38 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
07-02-2022 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 940.28 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
3/4-02-2022  ಕನ್ನಡ  ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  1.36 ಎಂ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸು
02-02-2022

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

1.35 ಎಂ.ಬಿ 

 ವೀಕ್ಷಿಸು

11-01-2022

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 
 809.34 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು  

07-01-2022

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 
 95.21 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು 

04&05-01-2022

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 
 139.85 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು 

03-01-2022

   ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 
856.11 ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸು 

01-01-2022

   ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

830.33 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು

28/29-12-2021

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

638.59 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು

13-12-2021

 

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 127.45 ಕೆ.ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸು

08-12-2021

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 1.17 ಎಂ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸು 

 03-12-2021

ಕನ್ನಡ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

 935.18 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸು 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2022 12:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080