ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

 ವಿವರ   ಗಾತ್ರ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ದಿನಾಂಕ 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 731.09 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
ದಿನಾಂಕ 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ಗ್ರೂಪ್‌ ʻಡಿʼ ನೌಕರರ (ಜವಾನರು/ಕಾವಲುಗಾರರು) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 17.60 ಕೆ.ಬಿ ಜಂಟಿ ವೃಂದ
17.07 ಕೆ.ಬಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
999.24 ಕೆ.ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅನುಚರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 3.75 ಎಂ.ಬಿ ಜಂಟಿ ವೃಂದ
3.65 ಎಂ.ಬಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
501.46 ಕೆ.ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 61.91 ಎಂ.ಬಿ ಜಂಟಿ ವೃಂದ
67.07 ಎಂ.ಬಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
1.93 ಎಂ.ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ
ದಿನಾಂಕ 01.01.2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 464.60 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
ದಿನಾಂಕ 01.01.2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿಶೇಷ ವೃಂದ) ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 461.87 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸು
ದಿನಾಂಕ 01.01.2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 27.90 ಕೆ.ಬಿ ಜಂಟಿ ವೃಂದ
27.74 ಕೆ.ಬಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
622.15 ಕೆ.ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ
ದಿನಾಂಕ 01.06.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2.34 MB ವೀಕ್ಷಿಸು
ದಿನಾಂಕ 01.06.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 6.19 MB ವೀಕ್ಷಿಸು
ದಿನಾಂಕ 01.06.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  19.09 MB ವೀಕ್ಷಿಸು 
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 12.65 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
735 KB ಹೆಚ-ಕೆ
11.99 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 9 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
527 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
9 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  40.26 MB  ಜಂಟಿ ವೃಂದ
1.29 MB  ಹೆಚ್-ಕೆ 
39.11 MB  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ 
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು -1 ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ    1.06 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
473.87 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
1.05 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು -2 ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  2.8 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
507 MB ಹೆಚ್-ಕೆ
2.7 MB  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 7.92 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
613 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
7.63 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 14.44 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
892 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
14.47 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 1.81 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
892 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
1.80 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11.51 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
616 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
11.38 MB ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 700 KB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  2.79 MB  ಜಂಟಿ ವೃಂದ
523 KB ಹೆಚ್-ಕೆ
 2.57 MB  ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2.18 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 3.83 MB ಜಂಟಿ ವೃಂದ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-05-2022 10:27 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080